paitan | [公式] 空庭温泉 Osaka Bay Tower

こたつ鍋 旨味凝縮鶏白湯スープ